Видове емисии I Mercedes-Benz
Двигатели с вътрешно горене Mercedes-Benz и видове емисии

По-малко вредни емисии за по-добро качество на въздуха.

2 вида емисии: емисии на CO2 и вредни вещества.

Двигателите с вътрешно горене генерират 2 вида емисии: на първо място емисиите на CO2 и на второ място вредните емисии, като например азотни оксиди и твърди частици. Повишаващият се дял на CO2 в атмосферата се смята за отговорен за затоплянето на климата. Емисиите на CO2 на даден автомобил са пропорционални на количеството изразходвано гориво.

За подобряване на въздуха – преди всичко в градовете – в различните степени на стандарта Евро 6 трябва да се спазват взискателните гранични стойности за вредни емисии. При това във фокуса се намират преди всичко азотните оксиди (NOx) и финият прах. Азотни оксиди възникват, когато азотът реагира с кислорода. В следствие на оксидационните реакции се получават съединения между азот и кислород, наричани азотните оксиди, които се отбелязват съкратено с NOx. При дефиницията на граничните стойности на твърдите частици участва специално финият прах, който безпрепятствено преминава през лигавиците на човека. Към останалите химични съединения, за които при сертифицирането на автомобилите съгласно различните степени на Евро 6 стандарта трябва да бъдат спазвани гранични стойности за емисиите, принадлежат например въглероден моноксид (CO) и въглеводороди (HC).