WLTP & RDE I Mercedes-Benz

WLTP и RDE – новият метод за изпитания.

Методите за сертификация също остаряват. Поради това „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“, съкратено WLTP, замества метода NEFZ за установяване на стойностите за разхода и емисиите. Използваният от 1992 г. в Европа „Neue Europäische Fahrzyklus“ (нов европейски цикъл на шофиране (NEFZ)) първоначално е разработен като теоретично пробно пътуване с измервателен уред. Един модерен метод за сертифициране, обаче, трябва да дава възможно най-близки до реалността стойности, с чиято помощ да могат да се сравняват различни типове автомобили. NEFZ вече не отговаря на това изискване. Поради това е разработен методът WLTP от инициативата на икономическата комисия за Европа на обединените нации (UNECE). Новият WLTP цикъл се базира на емпирично събрани, реални данни от пътувания от маршрути в Азия, Европа и САЩ и поради това е значително по-представителен.

Допълнително при новия метод за сертифициране вредните емисии се измерват при реалната експлоатация на автомобила на пътя: при новите стандарти за отработените газове Euro 6c, Euro 6d-TEMP и Euro 6d сертифицирането по метода WLTP в лабораторията се допълва от измерване на вредните емисии на пътя. Установяването на „Real Driving Emissions“, съкратено RDE (емисии при реалното шофиране), трябва да гарантира, че граничните стойности за емисиите за азотни оксиди и броят на твърдите частици се спазват не само в лабораторни условия, но и на пътя.

По-прозрачен и по-близък до разхода на пътя.

Методът WLTP намалява разликата между установените на контролния стенд стойности и реалните стойности на разхода. Това се дължи на нов пътен цикъл, който по-добре отразява актуалните профили на шофиране. Освен това стойностите на разхода трябва да бъдат посочени специфично за всеки автомобил. Това означава: при установяването на стойностите за сертифициране се съблюдават масата, въздушното съпротивление и съпротивлението при търкаляне, както и допълнителното оборудване. Към това се добавя установяването на „Real Driving Emissions“, съкратено RDE, което гарантира, че граничните стойности за емисиите на азотни оксиди и броят на твърдите частици се спазват не само в лабораторни условия, но също и в реалното движение по пътищата.

Въпреки това WLTP не може да предостави „индивидуални“ стойности на разхода. Той остава един стандартизиран цикъл на изпитания, който не може да представи личния разход на всеки един водач. Действителният разход на даден автомобил на пътя зависи значително от индивидуалното поведение при шофиране, от профила на отсечката, от натоварването на движението, натоварването на автомобила и от външните обстоятелства, като температурите. Това не може да се репродуцира едно към едно със стандартизиран метод за изпитания.

Преглед на WLTP и RDE

Видове емисии

По-малко вредни емисии за по-добро качество на въздуха.

Преходна фаза

В EС-различни срокове за прилагане на измененията.

WLTP

Установяване на разхода и емисиите по-близко до реалността: новият WLTP-метод.

Въздействия върху клиентите

Единно сертифициране, различно облагане с данъци.

RDE

Измерени на пътя частици и емисии на въглерод: Real Driving Emissions (RDE).

Поведение при шофиране

Интелигентно шофиране, спестяване на гориво. Оптимизация на ефективността чрез поведението при шофиране.