Линии на оборудване.

    Демонстрира характер от истинска A-класа.